اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی پایه هفتم مرحله دوم

نام  خانوادگی

نام 

نام   پدر 

آروین                    

آرش

داود

ادیب پور

امیر محمد

رضا

باغ دزفولی

علیرضا

حسن

باوی

محمد رضا

مجید

بوعذار

مصطفی

علی

البوفتیله نژاد

حر

سعید

بهمئی

علی

عبدالعظیم

بهوند

حسین

پرویز

بیات

نیما

عباس

بیت عفری

محمد

امیر

بیر جانی

محمد رضا

حیدر

پور ابراهیم

محمد

عبدالرضا

پی پل زاده

عرفان

علی

جعفریان

باربد

بیژن

جلالی کیا

دانیال

شهرام

جمالپور پور مالک آبادی

محمد امین

محمد

حاملی

محمد رضا

عادل

حریزاوی

محمد حسین

علی

حویزاوی پور

علیرضا

ابراهیم

حیدر زاده

سید مهدی

سید محمد

حیدری

امیر محمد 

مختار

خادمی

عرفان

علی

خان احمدی

کیارش

کامیار

خیرالهی

علی

مهرزاد

دانائیان

اوستا

مسعود

دلفی موسوی

ابوالفضل

کمال

ربیعی غلامی

محمد امین

خالد

زمانی

عرفان

سعید

سباتی

علی

فاضل

سعیدی پور

امیر حسین

اسمعیل

صباحی

ماهان

هوشنگ

طالبی  زاده

عباس

علی

طاهری

امیر محمد 

سیامک

طاهری

رضا

محمد

طباطبایی

مهدی

رضا

عاشر  زاده

ماهان

رضا

علی مهر

حسین

پیمان

غنتابی

محمد جلال

پرویز

فرامرزی

مهدی

جمشید

فریسات

عماد

عزیز

قبادی پور

یاسین

جابر

کروشانی

محمد جواد

عبدالامیر

کریم زاده

مصطفی

احمد

کمالی

محمد معین

غلامرضا

کنانی

محمد رضا

علیرضا

کیانی هفت لنگ

سینا

پرویز

مؤذنی

کوشان

علی

مؤذنی

پویان

علی

مدرس نژاد

علیرضا

مسعود رضا

معرف پور

ابوالفضل

 

منجزی

علی

ابراهیم

موسوی

حسین

زهرا

ناصر زاده

احسان

عارف

نجداوی

حامد

فیصل

نجفی بیرگانی

محمد مهدی 

رستم

نعامی

دانیال

نادر

نیسی

محمود

عبدالکاظم

واحدیان

آرین

علی

هادی منش

محمد حسین

کامل

یونسی

مجتبی

حکیم