راهنمایی پسرانه غیرانتفاعی دانشگاه
 
 

کادر آموزشی و علمی

 
 
عليرضا سلطاني

عظيم كرمي

عبدالرضا دلي

محمد خاكي

عليرضا روحاني پور
 
محمد امین روحانی پور

بهروز هاشمي

محمد رضا شهابي

حميد رضا دالايي

عبدالكريم عاشوري

هوشنگ فليوش

عباس ابراهيمي

مهدی مصلحی

رحمان دغاغله

مهدی شریفی

عبدالرضا کرمانشاهی

علیرضا احمدی

ابراهیم کمائی

رامین کرمی