راهنمایی پسرانه غیرانتفاعی دانشگاه
     

 

مدرک تحصیلی :
کاردانی 
 
رشته تحصیلی :
حرفه و فن
 
تاریخ استخدام :
1358
 
تاریخ بازنشستگی : 
1385
 
سابقه خدمت :
38 سال
 
سوابق :
 
4 سال معاونت آموزشی
 
3 سال تدریس 
 
مابقی سنوات در سمت مدیریت مدارس
 
 
     
 
 

کادر اداری و اجرایی

 
 
مظفر بختیاری ..................................... سرویس مدارس
 
محمود زعیم ....................................... معاونت اجرایی (دفتردار)
 
محمد نامداری .................................... معاونت فناوری
 
محمد کمائی ...................................... معاونت پرورشی
 
سجاد آذر ........................................... متصدی آزمایشگاه
 
سورنا خسروی ..................................... متصدی کتابخانه
 
حمید رضا زنگنه .................................... متصدی کارگاه
 
جاوید ایزدی زاهد .................................. سرایدار
 
فرشاد کریمی ...................................... خدمتکار
 
 
     

 

مدرک تحصیلی :
کارشناسی 
 
رشته تحصیلی :
علوم تربیتی
 
تاریخ استخدام :
1363
 
تاریخ بازنشستگی : 
1390
 
سابقه خدمت :
30 سال
 
سوابق :
 
10 سال آموزش نیروی انسانی اداره کل
 
4 سال معاونت اداری مالی اداره نوسازی مدارس استان بوشهر
 
12 سال مدیریت مدارس
 
4 سال معاونت آموزشی مدارس