راهنمایی پسرانه غیرانتفاعی دانشگاه
 
 

گزارش سال 96-95

بازدید از نمایشگاه کتاب 
 
  
 
 
 
 
 
شرکت در سمینار نانو تکنولوژی
 
 
 
 
بازدید از نمایشگاه عکس دفاع مقدس و حضور در گروههای بسیج دانش آموزی پیرامون یادواره شهدا