راهنمایی پسرانه غیرانتفاعی دانشگاه
 
 

دستاوردهای علمی و پرورشی

 

 

 
 

رتبه های مسابقات فرهنگی هنری در سطح ناحیه

 

رتبه اول احکام 

 

رتبه اول قرائت 

 

رتبه اول اذان 

 

رتبه اول حفظ