راهنمایی پسرانه غیرانتفاعی دانشگاه
     

 

مدرک تحصیلی :
کارشناسی ارشد
 
رشته تحصیلی :
تربیت بدنی
 
تاریخ استخدام :
1389
 
سابقه خدمت :
12 سال آموزش و پرورش 
8 سال وزارت علوم
 
دروس تدریس : تربیت بدنی