راهنمایی پسرانه غیرانتفاعی دانشگاه
     

 

مدرک تحصیلی :
کاردانی
 
رشته تحصیلی : 
علوم تجربی
 
تاریخ استخدام :
1358
 
تاریخ بازنشستگی : 
1388
 
سابقه خدمت :
37 سال
 
دروس تدریس : علوم تجربی
 
دوره های آموزشی کتب جدید التالیف :
دوره آموزش کتب پایه هفتم ، هشتم و نهم 
 
 
     
 
 

 
 

20 آزمایش خانگی جالب

 
 

علائم هشدار دهنده آزمایشگاه