راهنمایی پسرانه غیرانتفاعی دانشگاه
     

 

مدرک تحصیلی :
کاردانی 
 
رشته تحصیلی :
عربی
 
تاریخ استخدام :
1356
 
تاریخ بازنشستگی : 
1387
 
سابقه خدمت :
38 سال
 
دروس تدریس :
قرآن و عربی
 
دوره های آموزشی کتب جدید التالیف :
دوره های آموزشی کتب هفتم ، هشتم و دهم