راهنمایی پسرانه غیرانتفاعی دانشگاه
     

 

مدرک تحصیلی :
کاردانی
 
رشته تحصیلی :
عربی
 
تاریخ استخدام :
1355
 
تاریخ بازنشستگی : 
1384
 
سابقه خدمت :
40 سال
 
دروس تدریس : 
عربی و دینی
 
دوره های آموزشی کتب جدید التالیف :
دوره آموزش کتب هفتم ، هشتم و نهم