راهنمایی پسرانه غیرانتفاعی دانشگاه
     

 

مدرک تحصیلی :
کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی :
زبان و ادبیات عرب
 
تاریخ استخدام :
1382
 
سابقه خدمت :
13سال
 
دروس تدریس :
قرآن و عربی
 
دوره های آموزشی کتب جدید التالیف :
دوره های آموزشی کتب هفتم ، هشتم و دهم