راهنمایی پسرانه غیرانتفاعی دانشگاه
     

 
 
مدرک تحصیلی :
لیسانس
 
رشته تحصیلی : 
تاریخ (علوم اجتماعی)
 
تاریخ بازنشستگی : 
1389/7/1
 
سابقه خدمت :
34 سال
 
دروس تدریس : 
مطالعات اجتماعی
(تاریخ ، جغرافیا ، مدنی)
 
دوره های آموزشی کتب جدید التالیف :
 
1. دوره آموزشی کتب پایه هفتم 
 
2. دوره آموزشی کتب پایه هشتم
 
3. دوره آموزشی کتب پایه نهم