راهنمایی پسرانه غیرانتفاعی دانشگاه
     

 
مدرک تحصیلی :
کارشناسی
 
رشته تحصیلی :
هنرهای تجسمی
 
تاریخ استخدام :
1380
 
سابقه خدمت :
18 سال
 
دروس تدریس :
فرهنگ و هنر
 
دوره های آموزشی کتب جدید التالیف :
دوره های آموزشی کتب هفتم ، هشتم و نهم